ПРОЈЕКТНИ БИРО "ДРИНА-ПРОЈЕКТ"

ПРОЈЕКТНИ БИРО "ДРИНА-ПРОЈЕКТ" пружа услуге израде свих врста пројеката (изградња, реконструкција, адаптација, санација) за потребе стамбених, пословних и привредних објеката, као и породичних кућа и викенд кућа за одмор, израдом техничке документације за потребе легализације у смислу израде записника, техничких извештаја и пројеката бесправно изграђеног објекта, техничком контролом техничке документације, и изради планске документације, пројекатa препарцелизације и урбанистичких пројеката.
Пружа услуге финансијског посредовања и израду бизнис планова.